Drobečková navigace: Úvodní stranaAktivityMultikulturní vzdělávání > Stereo abeceda – jak na stereotypy a předsudky vůči cizincům

Stereo abeceda – jak na stereotypy a předsudky vůči cizincům

Aktivity projektu finančně podpořily tyto instituce: Magistrát hl. m. Prahy, Nadace Karla Janečka a Česká rozvojová agentura Středním odborným školám a učilištím v Praze a jejich učitelům nabízíme vzdělávání v oblasti prevence xenofobie a rasismu.

Školní osnovy na SOŠ a SOU totiž téma multikulturní výchovy nepokrývají v takové míře, jako na gymnáziích a školy většinou nemají vlastní finanční prostředky na to si takové programy zajistit. Náš výběr cílové skupiny (SOŠ a SOU) proto odpovídá aktuálním potřebám českého vzdělávacího systému. Z našich zkušeností, podpořených výsledky externí nezávislé evaluace projektu Stereotýpek v nás dále vyplývá, že možnost osobně se seznámit s příslušníky jiných zemí a kultur poskytuje žákům nejlepší příležitost ke změně postoje k cizincům a osobám s odlišným kulturním zázemím obecně.


Žáci

  • poznají postupy a možnosti, jak přispět ve svém okolí k pozitivní změně.
  • chápou, že kvalitnější komunikací, otevřeností a respektem k odlišnosti druhého lze dojít porozumění a ke konstruktivnímu dialogu.
  • vědí, jakým způsobem mohou předcházet stereotypnímu uvažování.

Učitelé

  • využijí metodiky ve své výuce a podpoří tam pozitivní klima ve škole.
Třídám nabízíme

Cyklus tří na sebe navazujících interkulturních workshopů pro žáky nebo interkulturní seminář.


Workshopy nabízejí žákům hlubší vhled do vybraných témat interkulturního vzdělávání a jejich reflexi. První workshop se zaměřuje na stereotypy a jejich vznik a zabývá se vlivem okolí na utváření našich názorů – s důrazem na vliv médií. Druhý workshop představuje životní hodnoty a jejich vztah ke kultuře, hlouběji zkoumá vytváření a prosazování vlastních postojů. Třetí dílna shrnuje představené téma a rozvíjí argumentační dovednosti žáků. Cyklus interkulturních dílen je určen třídám 1. až 3. ročníku SOŠ a SOU.


Seminář pro žáky představuje, co je to kulturní rozmanitost a jaké to je být „jiný“ nebo nutí přemýšlet o tom, jak by mělo vypadat ideální soužití lidí s různým kulturním zázemím. Seminář upozorňuje, že se tato témata týkají každého z nás a každý k jejich řešení může nějakým způsobem přispět.

Učitelům nabízíme

akreditovaný seminář  INTERKULTURNÍ VÝCHOVOU A PROŽITKEM K TOLERANCI – nové metody v interkulturním vzdělávání


Seznámíme učitele s různými metodami interkulturního vzdělávání, přínosy i riziky vybraných postupů. Nabídneme aktivity využitelné ve výuce i mimo ni. Dozví se, jak u žáků rozvíjet vědomí multikulturality a provázanosti globalizovaného světa, jak posilovat sebereflexi a schopnost zamýšlet se nad tím, co ovlivňuje vytváření vlastních názorů, postojů a hodnot. Každý účastník navíc obdrží metodické materiály a certifikát.