Drobečková navigace: Úvodní stranaAktivityMultikulturní vzdělávání > Kultury od vedle: Vytváření evropské sítě pro mezikulturní dialog

Kultury od vedle: Vytváření evropské sítě pro mezikulturní dialog

Projekt Multikulturního centra Praha „Kultury od vedle“ byl zaměřen na lokální komunity. Skrze mediální projekty partnerských organizací ze sedmi různých evropských zemí byl vytvořen prostor pro výměnu informací o různorodých sousedstvích a zkušenostech jednotlivých účastníků s lidmi z různých kultur.

Děti a mladí lidé jako účastníci projektu pomocí různých médií dokumentovali své okolí, navzájem se dozvěděli o rozdílných komunitách a zároveň navázali rozsáhlejší mezikulturní kontakty. Výsledky projektů jednotlivých partnerských zemí jsou propojeny pomocí internetových stránek www.evropskemesto.cz, dokumentárního filmu a byly prezentovány na pátém ročníku festivalu Dialog kultur v Praze.

Aktivity projektu
  • Lokální mediální projekty v Berlíně, Bukurešti, Bratislavě, Bruselu, Coventry, Praze a Varšavě.
  • Aktivní vytváření mezinárodních partnerství mezi jednotlivými účastníky. 
  • Vytvoření webových stránek o lokální integraci http://www.evropskemesto.cz/. Zde jsou prezentovány mediální výstupy z jednotlivých lokálních projektů, doplněné o další informace. Návštěvník se může vydat na interaktivní procházku a nahlédnout do různých evropských sousedství a dostane tak živý obraz evropské kulturní různorodosti.  
  • Vznik dokumentárního filmu “Moje ulice. Tvoje ulice.” s přímou účastí mladých lidí z jednotlivých lokálních projektů.
  • Prezentace jednotlivých projektů v Praze na festivalu Dialog kultur 2008, který je věnován setkávání a prolínání rozličných kultur, jazyků a náboženství v České republice.
  • Veřejná prezentace projektu v Bruselu.

Partneři projektu

Lokální projekty

Praha

V Praze, zastupující Českou republiku, byla jako hlavní médium zvolena klasická černobílá fotografie. Projektu se účastnily dvě skupiny dětí z rozdílných pražských lokalit. Realizace probíhala na Základní škole Havlíčkovo náměstí v Praze 3, kterou navštěvují většinou příslušníci romské populace čtvrti Žižkov, a na ZŠ a MŠ Angel ze sídliště Modřany, kde povinnou školní docházku plní, kromě dětí českých, i děti rozličných národností.

Od února do června 2008 se obě skupiny školáků pod odborným vedením učily během workshopů nejen technicky zvládnout vznik černobílé fotografie, její vyvolání a základní kompoziční pravidla, ale vnímat fotografii také jako prostředek sebevyjádření a komunikace. Cílem workshopů bylo poskytnout dětem novou zajímavou dovednost a jejím prostřednictvím představit svůj svět lidem mimo svou komunitu a navázat s nimi kontakt.

Fotoworkshopy probíhaly na školách v rámci dílen výtvarné výchovy pod vedením týmu profesionálních fotografů Davida Kumermanna, Karla Tůmy a Simona Changa. Každé dva týdny se žáci setkávali s fotografy nad diskusí k pořízenému materiálu, radili se o technických a kompozičních pravidlech a o dalších nápadech a tématech vhodných ke ztvárnění prostřednictvím výše uvedeného média. V mezidobí mezi workshopy děti vyrážely do terénu a plnily „domácí úkoly“ - zhotovit vlastní portrét ve svém prostředí, zachytit charakteristické situace doma, v rodině, s kamarády apod. Fotografie naleznete zde.

Výstupem z uskutečněných workshopů je putovní výstava s názvem „Společně o sobě“. Tato výstava se snaží zachytit obraz společných i rozdílných prvků života teenagerů z etnicky různorodých lokalit současné Prahy. Místem jejího zahájení byla příjezdová hala Masarykova nádraží v Praze. Zde mohou návštěvníci celou výstavu shlédnout v termínu 7. 10. – 5. 11. 2008. Poté poputuje do dalších prostor: v listopadu ji budou moci Pražané vidět v Domě dětí a mládeže Ulita v Praze 3 a v prosinci v Komunitním centru ZŠ Angel v Modřanech

Bukurešť

Projekt rumunské organizace Komunitas se zaměřil na možnost poznat své okolí díky využití fotografie a zvuku. Účastníci projektu – vybraní studenti dvou středních škol – byli rozděleni do dvou týmů, z nichž bylo každému přiděleno jedno médium. Zástupci fotografického týmu byli vedeni k tomu, aby zachytili svůj každodenní život, život kolem sebe, své okolí, a přispěli tak k problematice identity, vztahu jedince a společnosti a jedince k životnímu prostředí.
Výsledné fotografie si můžete prohlédnout na: www.citystreets.komunitas.ro. Druhý tým měl za úkol prostřednictvím nahrávaných zvukových stop vytvořit v podobě koláží komplexní zvukovou mapu prostředí, v němž se tito mladí lidé denně pohybují a jež důvěrně znají. Jednalo se o experimentální projekt, který lektory i jejich žáky přiměl objevovat a vnímat město z nového úhlu pohledu a transformovat tyto nové zvukové vjemy do uměleckých děl. Výsledné koláže si můžete poslechnout zde.

Bratislava

Projekt slovenské Nadace Milana Šimečky se zaměřil na zmapování života a podnícení mezikulturního dialogu v bratislavské městské části Panenská. Aktivity s tím spojené měly prohloubit znalost místa, v němž obyvatelé této městské části žijí, tvoří a pracují, a umožnit studentům ze dvou bratislavských škol proniknout hlouběji do historie a přítomnosti městské části Panenská. I zde byla jako médium použita fotografie. Organizátoři tohoto projektu uspořádali sérii přednášek, veřejných debat a prezentací fotografických materiálů s cílem prohloubit a oživit společenský život v Panenské, a přispět tak k uvolnění společenského dialogu mezi usedlíky a návštěvníky této staré městské části, jež byla tradičně místem, kde docházelo k setkávání umělců a lidí s různým kulturním pozadím či náboženským vyznáním.

Brusel

Dvě rozdílné skupiny mladých lidí s rozlišným zázemím v projektu belgické organizace CBAI pracovali s filmem. Jedna skupina přímo z řad  imigrantů, kteří mají osobní zkušenosti s mezináboženskými a mezikulturními vztahy a druhá skupina dětí imigrantů již narozených v Belgii monitorovali příklady mezikulturního setkávání a dialogu, které probíhaly v jejich okolí. Studenti se svými filmy snažili ukázat pozitivní obraz lidí, žijících v multikulturních čtvrtích a poukázat na kladné vlivy a kulturní prvky, které mohou imigranti přinášet bruselské společnosti. Výsledkem workshopů je videoklip a dokumentární film. Videoklip je výpovědí autorů o sobě; o mladých lidech, kteří se snaží bojovat proti předsudkům a zažitým klišé. Dokumentární film je medailonkem politického uprchlíka Chileana, dnes již belgického občana, který se stal svém okolí velmi dobře známou a váženou osobností.

Coventry

Anglický projekt se skládal ze vzdělávacích seminářů a fotografických workshopů. Studenti ze školy Woodway Park School v Coventry pocházeli z různých etnik, například nově příchozích migrantů z Polska či uprchlíků  z Afghánistánu či Bornea. Semináře se věnovaly tématům jako je kulturní a jazyková rozmanitost ve Velké Británii, rozdílné a podobné znaky jednotlivých kultur, tradicí, zvyků, kuchyně, apod., mezikulturní dialog, historie migrace a současná situace ve Velké Británii,  role umění v kultuře, role médií v multikulturní společnosti a podobně. Cílem projektu bylo zapojit místní komunitu mladých lidí do mezikulturního dialogu. Projekt se snažil probudit zájem studentů o informace o jiných kulturách a životních stylech, dát jim možnost navzájem se o sobě dozvědět více a tím zvyšovat porozumění a toleranci k sobě navzájem.

Offenbach

Ve středu zájmu německého projektu Divnobrázky? byli studenti středních škol, kteří se ve svém okolí nemají možnost setkat s lidmi odjinud, poznat cizí kultury a zbavit se tak předsudků, jež se v takovém prostředí často samovolně vytvářejí. Vybraní studenti byli rozděleni do dvou skupin, v nichž polovinu tvořili mladí imigranti. Prostředkem komunikace byla fotografie. Jejich úkolem bylo na fotografiích zachytit charakter prostředí, v němž se pohybují a v němž žijí. Komunikace a sdílení zážitků a pohledů na svět mezi oběma skupinami byly hlavním cílem projektu. Věříme, že projekt aktivně přispěl k odbourání předsudků a starchu z odlišnosti, a napomohl vzniknout porozumění a vzájemnému přijetí.

Varšava

Polský projekt nazvaný "Tvoje ulice. Moje ulice.“ pořádaný organizací Nowa Amerika byl zaměřen na reflexi fenoménu domova jako místa, v němž jedinec přebývá a jenž tvoří jeho citové i materiální zázemí. Účastníky byli mladí lidé pocházející z různých kulturních prostředí. Šlo zde o konfrontaci dvou světů – potomků vietnamských přistěhovalců a rodilých Poláků. Prostředkem realizace projektu polského týmu byl film. Účastníci tohoto projektu se snažili ve vzájemné interakci a pomocí filmové kamery zachytit vztah k sobě, k ostatním a k místu, kde žijí. Projekt "Tvoje ulice. Moje ulice." ukázal mladým lidem z Varšavy, jak důležité, ale i obtížné je vytvářet a zlepšovat mezikulturní vztahy. Dal jim příležitost ke komunikaci s "odlišnou životní skutečností", která existuje hned za rohem a tím i k vytváření otevřeného vztahu mezi rodilými Varšavany a imigranty z Dálného východu.


Projekt vzniká za podpory Evropské Unie v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu 2008.

Kontakty:
Lada Vyhnánková, vedoucí projektu

Anna Činčerová, koordinátorka jednotlivých aktivit v ČR

Ondřej Daniel, redaktor portálu o integraci www.evropskemesto.cz