Drobečková navigace: Úvodní stranaAktivity > Ostatní

Ostatní

Kampaň na podporu rovných příležitostí pro všechny v České republice

Projekt proběhl v rámci letošního Evropského roku rovných příležitostí pro všechny a kladl si za cíl přispět k veřejnému povědomí i soustavnému boji proti všem projevům diskriminace a prosazování rovných práv a příležitostí pro všechny skupiny obyvatel. Projekt byl spolufinancován z Národní vzdělávací kampaně proti diskriminaci v rámci Akčního programu Společenství pro boj s diskriminací (2001 - 2006).

Kampaň proběhla paralelně ve všech zemích EU a v České republice bylo jejím realizátorem Multikulturní centrum Praha spolu s Poradnou pro občanství, občanská a lidská práva.

Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení povědomí nejširší veřejnosti i konkrétních profesních skupin o různorodosti, s níž se setkáváme v České republice, jakož i soustavnému boji proti všem projevům diskriminace v české společnosti a prosazování rovných příležitostí pro všechny, bez ohledu na jejich rasový nebo etnický původ, náboženství či víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Realizátor projektu chtěl přispět k potlačování přímé i nepřímé diskriminace, jakož i rasistických předsudků ve společnosti. Kampaň navíc soustavně poukazovala na svou evropskou dimenzi tím, že bude důsledně uvádět do obecného povědomí právní stránku boje proti diskriminaci.

Cílové skupiny:

 • občanská veřejnost
 • odborná veřejnost
 • oběti diskriminace

Hlavní činnosti projektu:

 • debaty určené širší veřejnosti, zástupcům neziskových organizací a médií, které chtějí obrátit pozornost veřejnosti k jednotlivým formám a aspektům diskriminace z důvodu rasy nebo etnického původu, víry, věku, pohlaví, sexuální orientace či zdravotnímu znevýhodnění
 • debaty zaměřené na předsudky a stereotypy zakořeněné v české společnosti a jejich možný vliv na diskriminační chování pro studenty středních škol a jejich učitele
 • antidiskriminační vzdělávání pro zaměstnance v neziskovém sektoru, právníky a další zainteresované skupiny, jež se přímo pracují s potencionálně diskriminovanými skupinami a to formou jednodenních a dvoudenních seminářů
 • odborný seminář pro zástupce ze střední Evropy, kteří se zabývají antidiskrimančním vzdělávaním
 • realizace celoročních aktivit pro veřejnost, které mají zvýšit povědomí o tématu v české společnosti: stužková kampaň, týden rovnosti
 • realizace fotografické soutěže, udělení ceny za nejlepší cyklus dokumentárních fotografií zaměřených na diskriminaci v ČR a realizace výstavy fotografií
 • průběžná aktualizace webu www.diskriminace.cz a webových sekcí zaměřených na diskriminaci na stránkách www.migraceonline.cz a MKC Praha.
 • překlad knihy Diskriminační právo
 • aktualizace metodických materiálů určených pro antidiskriminační vzdělávání
 • rozesílání relevantní literatury do veřejných knihoven
 • závěrečný seminář o systémových aspektech diskriminace

Projekt vznikl za podpory Evropské unie a vlády ČR v rámci kampaně proti rasismu - Projekt tolerance v roce 2006.


Koordinátorky projektu:
Martina Křížková
Eva Burgetovázpět nahoruManifesta!

Cílem projektu bylo prostřednictvím výstavy a info kitu představit Chartu základních práv Evropské unie a ukázat, že EU je vybudována na principech demokracie a práva. Projekt se tak zaměřil na propagaci charty mezi žáky základních škol.

V rámci projektu vznikla výstava karikatur a humorných kreseb vytvořených profesionálními i neprofesionálními výtvarníky z Itálie, Francie a České republiky. Jednotlivá díla reflektují 6 kapitol charty. Výstava se uskutečnila v Paříži, Boloni a Praze.

Katalog výstavy spolu s dalšími materiály vztahujícími se k problematice základních lidských byl distribuován do vybraných základních škol v České republice.

Kresby a karikatury pro výstavu byly získány prostřednictvím soutěže, která proběhla ve všech zemích.

Manifesta! V rámci projektu Manifesta! Karikatury a ilustrace k Chartě lidských práv byl publikován katalog s kresbami účastníků stejnojmenné soutěže. Katalog nabízí nejlepší karikatury a ilustrace vytvořené v rámci projektu "Manifesta!". Jedná se o ilustrace na téma šesti hlavních kapitol Charty základních práv Evropské unie. Stručný úvodní text vybízí k zamyšlení o důležitosti procesu evropské integrace pro udržení míru a prosperity v Evropě. Na konci publikace je k dispozici úplné znění Charty základních práv v italštině, francouzštině a češtině, tedy jazycích partnerů spolupracujících na projektu. Ilustrace jsou dílem profesionálních umělců z Itálie, Francie, České republiky, Nigérie, Demokratické republiky Kongo a Beninu, a dále účastníků mezinárodní soutěže "Manifesta!", které se zúčastnili autoři bez omezení národnosti. 70 publikovaných ilustrací bylo vybráno z více než stovky zaslaných prací, rozděleno do šesti skupin podle základních práv a doplněno informací o tom, na jakou kapitolu charty daná ilustrace odkazuje, takže je snadné danou část v chartě najít. Katalog byl distribuován do základních škol po celé České republice a napomohl tak v podrobnějším studiu charty na základě ilustrací autorů. V rámci projektu vznikly také samostané www stránky.

Koordinátor projektu:
Africa e Mediterraneo (Itálie)

Partneři:
Multikulturní centrum Praha (ČR)
Afrique Dessinée (Francie)

Doba trvání projektu:
leden 2006 - březen 2007

Projekt Manifesta! byl spolufinancován Generálním direktoriátem pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost Evropské komise.

Koordinátor projektu:
Petr Lobotka


zpět nahoru


Integra

Integra

Integra byl projekt, jehož základem byl integrovaný přístup k postiženým osobám, které chtějí získat normální zaměstnání. Naše společnost byla v mnoha ohledech vybudována v souladu s potřebami běžných občanů, nikoliv postižených osob. Někteří lidé jsou z ní tudíž vyloučeni, protože nemají stejná práva či příležitosti jako ostatní. Tato nerovná situace existuje v řadě oblastí, např. ve vzdělávání, mobilitě či na trhu práce v souvislosti s dostupností zaměstnání, tedy něčím, co jednotlivce činí „společensky integrovaným tvorem“. Ačkoliv Evropské společenství se již řadu let aktivně snaží o zlepšení životních a pracovních podmínek postižených osob a řada zemí přijala zákony za účelem lepší integrace těchto osob na trhu práce, je třeba přiznat, že takový scénář je stále ještě výjimkou. Lidé, kteří se s postižením narodí (nebo se ve svém pracovním či dokonce soukromém životě stanou obětí nehody), stále naráží na řadu různých překážek bez ohledu na povahu jejich postižení. Skutečnost, že rok 2003 byl vyhlášen Evropským rokem lidí s postižením, bezpochyby přispěla ke zlepšení povědomí o životě a problémech postižených lidí i o složitosti problematiky postižení, avšak nic ještě není vyhráno a cesta k přirozené změně pohledu na postižené je stále dlouhá.

Cíle:

 • přispět k odstranění překážek na cestě k zaměstnanosti postižených osob, a to i na pracovištích: jedná se o výzvu pro všechny
 • ukázat, že zaměstnávání postižených osob je pro firmy pozitivním faktorem: je třeba změnit mentalitu a odstranit existující tabu

Cílové skupiny:

 • zástupci odborů
 • osoby odpovědné za lidské zdroje v rámci firem
 • školitelé
 • postižení lidé

Základní části projektu:

 • Monitorování: Vytvoření společného souboru znalostí týkajících se metod integrace postižených osob na trhu práce v jednotlivých partnerských zemích. Popis nejúčinnějších přístupů
 • Akce-zvyšování vnímavosti: Vytvoření souboru nejlepší praxe při zvyšování citlivosti v partnerských zemí a měření dopadu. Zvyšování vnímavosti jednotlivých aktérů, kteří mohou jednat a podporovat integraci postižených lidí v oblasti zaměstnání
 • Akce-vyškolení: Realizace specifického výcvikového programu se zaměřením na zástupce zaměstnanců

Klíčové aktivity
Během projektu proběhly v letech 2006 a 2007 čtyři semináře:

 • Barcelona (Španělsko), květen 2006
 • Praha (ČR), listopad 2006
 • Rzesozw (Polsko), duben 2007
 • Brusel (Belgie), říjen/listopad 2007

Nástroje a příručky, které během projektu vznikly:

 • Nejlepší praxe v oblasti integrace v jednotlivých partnerských zemích
 • Propagační kampaň zaměřená na veřejnost a konkrétně se týkající oblasti zaměstnání (různé vizuální pomůcky)
 • Výcvikový program pro zvyšování vnímavosti a aktivity zástupců zaměstnanců (výukové pomůcky)
 • Pravidelně aktualizované webové stránky www.eu-integra.org nabízející informace o pokroku a výsledcích projektu

Integra: integracni pristup k osobam s postizenim

Integra: integrační přístup k osobám s postižením
Příručka Integrační přístup k osobám s postižením je publikace, která shrnuje informace a zkušenosti ze šesti evropských zemí v oblasti integrace osob s postižením na volný pracovní trh. Je složena ze tří částí. První část mapuje situaci osob s postižením a jejich pracovní uplatnění v zemích projektu. Tato část je ještě rozdělena na informativní složku a příklady dobré praxe. Druhá část je zaměřena na informační kampaně, které byly uskutečněny v evropských zemích a mohou sloužit jako zdroj inspirace. Třetí část je zaměřena na vzdělávání zástupců lidských zdrojů ve firmách a poskytuje pedagogický materiál, jakým způsobem je možné zvyšovat povědomí o problematice osob s postižením u zaměstnavatelů.

Realizace:
leden 2006 - prosinec 2007

Stránky projektu najdete na adrese: www.eu-integra.org.

Koordinátorka projektu:
Michaela Vodenková Poláková

zpět nahoru


Diskriminace a média

Multikulturní centrum Praha se jako partner podílelo na projektu Antidiskriminace – dovršení implementace, který realizovala Poradna pro občanství, občanská a lidská práva. Projekt z velké části financovala Nadace rozvoje občanské společnosti v programu Transition Facility.
Celkovým smyslem projektu byl boj proti diskriminaci. Poradna pro občanství se zabývala jeho právní stránkou, Multikulturní centrum Praha zajišťovalo tu část, která poukazuje na různé formy diskriminace v médiích. S ohledem na celkové zaměření činnosti Multikulturního centra Praha se jedná především o výseč zaměřenou na diskriminaci cizinců či menšin.

Trvání: 11/2005 – 10/2006

Aktivity:

 • monitoring médií z oblasti diskriminace
 • přehled monitoringu
 • články
 • analýzy
 • aktuální reakce na dikriminační, urážlivé či stereotypizující způsoby informování
 • síť kontaktů na odborníky a zainteresované osoby na dikusní skupině www.Pandora.cz

Koordinátorka projektu: Eva Burgetová

zpět nahoru