Drobečková navigace: Úvodní stranaAktivity > Migrace

Migrace

www.migraceonline.cz 

MigraceOnline.cz představuje již od roku 2003 jedinečný informační zdroj pro laickou i odbornou veřejnost, která se zajímá o témata spjatá s problematikou migrace a integrace v České republice. Je tomu tak především díky dlouhodobé přízni nadace Open Society Fund Praha, která mnoho let podporovala snahu Multikulturního centra Praha rozvíjet kritickou diskusi o migraci v ČR a dalších zemích střední a východní Evropy. Za devět let své existence se MigraceOnline.cz stala respektovaným, hojně navštěvovaným a citovaným zdrojem pro zástupce z řad státní správy, neziskového sektoru, akademické obce, médií i širší veřejnosti. Počínaje rokem 2012 zajišťuje MKC Praha provoz portálu MigraceOnline.cz z vlastních zdrojů.

Kvalita diskuse o migraci je závislá na podpoře našich čtenářů. Ke vzniku nových článků můžete přispět prostřednictvím sbírkového účtu Daruj správně.

Realizační tým: Marie Jelínková, Tereza Blahoutová, Lucie Trlifajová, Denisa ZobačováPraha sdílená a rozdělená

Praha sdílená a rozdělená je 15 měsíční vzdělávací projekt, jehož cílem je pomocí interaktivní paměťové mapy a procházek po Praze přiblížit předválečné česko-německo-židovské soužití a dopady, které na něj měla druhá světová válka a holokaust. Svou multikulturní povahu město ale neztratilo ani po válce. Události, jako byla poválečná imigrace slovenských Romů, i nadále utvářely jeho pestrost.

Projekt je založen na intenzivní spolupráci mezi odborníky a studenty středních škol v Čechách a Německu, kteří na základě rozhovorů s pamětníky, archivních textových i audiovizuálních materiálů budou mapu utvářet. Interaktivní internetová mapa pak přiblíží Prahu minulosti jako město s bohatou tradicí multikulturalismu, která byla potlačována nejrůznějšími totalitárními režimy a jejich xenofobními tendencemi.

Do současné krajiny města vystoupí tato minulost pomocí procházek utvořených na základě mapy. Procházky jsou určeny studentům českých a zahraničních škol i širší veřejnosti. Cyklus procházek bude probíhat v roce 2014 a 2015.

Projekt ale není pouze projektem o již neexistující minulosti. Cyklus debat pro širší i odbornou veřejnost ve městech partnerských organizací projektu (Vídni, Varšavě, Mnichově a Bratislavě) zasadí historická témata xenofobie, netolerance, rasismu do současného kontextu.

Mezinárodní přesah projektu zajistí spolupráce se zahraničními partnery z Rakouska, Německa, Polska a Slovenska. Na jejím základě bude mapa rozšířena o odkazy na průniky historie měst partnerských organizací s historií Prahy.

Partneři projektu

Doba trvání: prosinec 2013 - květen 2015

Projekt vzniká za podpory programu Evropa pro občany Evropské Komise a Česko-německého fondu budoucnosti.

Koordinátor projektu: Veronika Simonová
Telefon: (+420) 296 325 345
E-mail: veronika.simonova@mkc.czVyužití kvalifikace imigrantů

Projekt se zaměřuje na problém tzv. dekvalifikace. Cílem projektu je posílit zapojení imigrantů na českém pracovním trhu a využití jejich kvalifikace a schopností způsobem, který by odpovídal jak jejich potřebám a zájmům, tak zájmům a potřebám české společnosti a státu.

Projekt je založen na intenzivní spolupráci se zahraničními partnery s cílem přenést inovativní mechanizmy do ČR, využít ověřenou praxi a zkušenosti zahraničních partnerských organizací z Německa, Rakouska a Itálie.

Na základě analýzy situace v ČR (identifikace a analýza faktorů bránících využití potenciálu imigrantů) budou vytvořeny inovativní nástroje a postupy, které umožní lepší využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu. V rámci projektu bude ověřena funkčnost a udržitelnost výstupů a budou aplikovány do praxe s cílem:

(a) Zlepšení poskytovaných služeb pro imigranty skrze zvýšení kapacity a rozvoj kompetencí poskytovatelů poradenství prostřednictvím:
 • Metodiky
 • Semináře v regionech
 • Webového portálu s e-learningem
(b) Zlepšení informovanosti imigrantů prostřednictvím:
 • Kampaně zaměřené na zefektivnění využívání poradenských služeb
 • Aktivizace odborů v oblasti poskytování podpory imigrantům
(c) Usnadnění a zpřístupnění procesu uznávání kvalifikace prostřednictvím:
 • Webového rozhraní zaměřeného na nostrifikaci v ČR (informace pro imigranty)
 • Zlepšení informovanosti o českém i mezinárodní kontextu jako podklady pro tvorbu politik
(d) Ovlivnění systémového nastavení (tvorba politik a legislativy) prostřednictvím:
 • Doporučení pro 8 krajů a následujících expertních kulatých stolů
 • Dvou mezinárodních konferencí

Cílovou skupinou osob jsou imigranti, cílovou skupinou organizací jsou regionální integrační centra, místní NNO,úřady práce a zaměstnavatelé ve Středočeském, Ústeckém, Karlovarském, Plzeňském, Jihomoravském, Pardubickém, Libereckém kraji a v Hl. m. Praha.

Partneři projektu

Doba trvání: prosinec 2012 - listopad 2014

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.Zahraniční zaměstnanci na trhu práce

Projekt je zaměřený na otevření veřejné debaty a řešení dosud opomíjeného tématu bezpečnosti práce cizinců (pracovních úrazů, nemocí z povolání), jakož i na otázku posílení rovných práv cizinců a cizinek na českém trhu práce, a to za pomoci rozvoje mezinárodní spolupráce v této oblasti. Stěžejní aktivitou je vytvoření tematické sítě s mezinárodními partnery z Německa a Velké Británie, jejímž prostřednictvím dojde k přenosu informací a sdílení dobré praxe, k oslovení i zapojení klíčových hráčů z ČR i ze zemí EU. Klíčovou bude i snaha realizátorů o posilování strukturálních nástrojů, vedoucích k vyšší ochraně zahraničních pracovníků, která se primárně zaměří na oblast pracovního soudnictví, kontrolní činnosti inspektorátů práce a na činnost odborů.

Jednotlivé výstupy a zkušenosti nabyté v projektu budou prezentovány veřejnosti např. prostřednictvím odborné srovnávací studie v otázkách zahraniční zaměstnanosti, případových studií přímo z terénu, na speciální internetové platformě či v manuálu pro cizince a pomáhající profese a dále pak za pomoci celé řady medializačních výstupů. Neméně důležité budou i veřejné debaty, zahraniční stáže a semináře či závěrečná konference projektu. V projektu je pamatováno také i na prosazování individuálních práv cizinců na trhu práce na pozadí aplikace zahraničních zkušeností. Ve všech aktivitách bude zvláštní důraz kladen na ženy cizinky jako na osoby potenciálně zranitelnější ve srovnání s ostatními subjekty na trhu práce.

Partneři projektu:

Doba trvání: říjen 2012 - září 2014

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.Migration to the Centre

Mezinárodní projekt Migration to the Centre monitoruje a pomocí expertních analýz a mediálních výstupů migrantů dále srovnává migrační situaci a implementaci legislativy EU v jednotlivých zemích střední Evropy (CZ, SK, PL, HU, SLO) a jejich dopad na situaci migrantů. Díky kombinaci odborné stránky (utvoření nezávislé mezinárodní platformy odborníků a diseminace jejích výstupů prostřednictví veřejných debat, mezinárodní webové platformy, ICT) a na širší veřejnost orientovaných aktivit (zapojení migrantů do tvorby mediálních výstupů) projekt umožní prohloubení znalosti a účinnou výměnu informací a zkušeností jak na úrovni České republiky, tak se středoevropskými státy.

Expertní analýzy a národní debaty se zaměřují na témata, která jsou aktuálně diskutována na úrovni EU a která pokrývají pro český kontext významné aspekty migrace a integrace cizinců:

 • Práce a povolení k pobytu
 • Sloučení rodiny
 • Studium v EU

Cílem projektu je ustavení platformy, která umožní vytvořit trvalejší partnerskou spolupráci na úrovni odborníků a zainteresovaných organizací členských zemí EU, ze které budou jednotlivé státy, ale především Česká republika, čerpat pro další práci ve prospěch optimalizace dopadů mezinárodní migraci, vylepšení obrazu migrantů prostřednictvím médií a využití informačních a komunikačních technologií pro účinnou integraci migrantů do společnosti.

Partneři projektu:

Doba trvání: září 2012 - únor 2014

Projekt vzniká za podpory programu Evropa pro občany Evropské Komise, Mezinárodního Visegrádského Fondu a Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Koordinátorka projektu: Anna Dušková
Telefon: (+420) 296 325 346
E-mail: media@mkc.czNa práci v ČR

Cílem projektu je posílení role českých měst při podpoře integrace cizinců na trhu práce v České republice.

Specifickými cíli pak jsou:
 • Sdílení zkušeností západoevropských měst s českými městy v politice lokální integrace cizinců
 • Vzájemné učení mezi českými a západoevropskými městy (Berlín, Brusel, Drážďany), sdílení dobré praxe
 • Posílení networkingu mezi Prahou a západoevropskými městy
 • Zefektivnění komunikace a spolupráce mezi ekonomicky aktivními cizinci a samosprávou v daném městě
 • Zlepšení orientace cizinců na trhu práce v ČR
 • Zvýšení kvalifikace zaměstnanců místní samosprávy českých měst a státní správy v oblasti integrace cizinců na trh práce
 • Prevence negativních společenských jevů spojených s nezaměstnaností a nedostatečnou integrací cizinců
Aktivity projektu:
 • Výzkum mezi zaměstnanci - cizinci a jejich zaměstnavateli v ČR o současné praxi zaměstnávání cizinců
 • Simulace pro zaměstnance úřadů městských částí hl. m. Prahy, Magistrátu hl. m. Prahy a krajských úřadů ve spolupráci s německým partnerem
 • Integrační workshopy pro zaměstnance úřadů městských částí hl. m. Prahy, Magistrátu hl. m. Prahy a krajských úřadů ve spolupráci s německým partnerem
 • Integrační workshopy pro úředníky místní samosprávy a státní správy pocházející z mimopražských regionů
 • Studijní návštěvy českých úředníků v Berlíně, Bruselu a Drážďanech zaměřené na seznámení se s úspěšnými projekty integrace cizinců na pracovním trhu v těchto městech
 • Vytvoření help desku určeného zaměstnancům místní samosprávy a státní správy zaměřeného na integraci cizinců
 • Vytvoření šablony integračního manuálu pro česká města

Projektovými partnery jsou CBAI (Centre Bruxellois d´Action Interculturelle asyl), Humanity in Action Deutchland e.V., Landeshauptstadt Dresden, Integrations- und Ausländerbeauftragte a Rejs e.V..

Doba trvání: květen 2012 - duben 2015

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Koordinátor projektu: Jan Dítko
Telefon: (+420) 296 325 346
E-mail: integrace@mkc.czRACE in Europe (Odpověď proti kriminálnímu vykořisťování v Evropě)

Projekt se zaměřuje na obchod s lidmi, který vede k nucené kriminalitě a nucenému žebrotě, tedy formě obchodu s lidmi, kterému je v současnosti věnována pouze malá pozornost a minimální nadnárodní spolupráce. I přes svou velkou zranitelnost jsou obchodované děti a dospělí ve výše zmíněné situaci často považováni za pachatele trestné činnosti a nikoli za oběti. Tento projekt se proto zaměřuje na poskytnutí více potřebných informací pro ty, kteří s těmito osobami přichází do styku (lékaři, polity, úředníky atp.), tak, aby mohla být rozvinuta vhodná a na oběti zaměření strategie pro potlačení obchod s lidmi, který vede k nucené kriminální aktivitě a nucenému žebrotě, a to na úrovni prevence, ochrany i uplatňované praxe. Tento mezinárodní projekt je koordinován organizací Anti-Slavery International.

Doba trvání: srpen 2012 - srpen 2014

Projekt je podpořen Evropskou komisí.

Pracovník na projektu: Marie Jelínková
Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: migrace@mkc.cz"Nový cizinecký zákon"

Projekt se zaměřuje na udržení a zlepšení práv migrantů zejména v souvislosti s již vznikajícím novým cizineckým zákonem. Projekt tak využívá jedinečné možnosti podobu tohoto nového zákona ovlivnit. S cílem vytvořit dlouhodobou spolupráci budou v rámci projektu osloveni ze strany realizačního týmu (který se stává z pracovníků Multikulturního centra Praha, Sdružení pro migraci a integraci a Organizace pro pomoc uprchlíkům) akademické instituce (zejména VŠ) a podnikatelská sféra. Cílem této spolupráce je zjistit, jaké jsou zkušenosti akademické a podnikatelské sféry ve vztahu (a) k současnému cizineckému zákonu a jeho implementaci a (b) k obsahu navrhovaného věcnému záměru nového cizineckého zákona. V rámci projektu se uskuteční rovněž několik setkaní s politiky a státními úředníky, kteří budou informování o vzniklých závěrech. K ovlivnění cizinecké problematiky a ni vztahující se legislativě projekt využije i další způsoby jako jsou legislativní návrhy a komentáře, policy briefs, medializaci tématu atp.

Doba trvání: říjen 2011 - duben 2012

Koordinátorka projektu: Marie Jelínková
Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: migrace@mkc.czVízová politika ČR a EU v zemích Východního partnerství a možnosti pro její zlepšení

Vědecký projekt MZV ČR v oblasti mezinárodních vztahů zpracovávaný Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha (MKC Praha).

Cílem projektu byla analýza vnímání vízové politiky ČR a EU v zemích Východního partnerství a analýza nastavení vízové politiky České republiky v kontextu migrační situace v jednotlivých zemích. Zvláštní důraz byl kladen na situaci na Ukrajině a Moldavsku. Dále se projekt věnoval komparaci vízové politiky ČR s politikou Polska, Švédska a Německa, jakožto hlavních zastánců Východního partnerství.

Výstupem projektu je vědecká studie, která je zakončena formulací strategie směřující k prosazení takové vízové politiky, která přispěla ke zlepšení obrazu České republiky v zemích Východního partnerství, a zároveň odpovídala reálné situaci i zájmům České republiky v oblasti migrace.

Doba trvání: červen 2011 - leden 2012

Projekt byl financován Ministerstvem zahraničních věci České republiky v rámci podpory výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů.

Koordinátorka projektu: Lucie Trlifajová
Telefon: (+420) 296 325 346
E-mail: visawatch@mkc.czMedia4Me

Hlavním cílem projektu je sociální integrace migrantů a podpora mezikulturního dialogu v rámci lokality Praha 13. Doplňkovým cílem je podpora využívání sociálních médií k podpoře komunikace mezi lokálními organizacemi i samotnými obyvateli Prahy 13, aby dokázaly své aktivity lépe prezentovat, a tak přispívat k lepší sociální soudržnosti v rámci Prahy 13.

Aktivity projektu:
 • Výzkum sociální situace v Praze 13.
 • Využití Social Media Game jako metodologie pro podporu strategického myšlení na lokální úrovni a podpora dialogu.
 • Školení pracovníků lokálních institucí ve využíváni sociálních médií.
 • Národní semináře a workshopy.
 • Národní a mezinárodní konference.

Po úspěchu našeho prvního školení, které jsme zorganizovali v Komunitním centru Církve bratrské v Praze 13 za účasti představitelů mnohých organizací z Prahy 13 (např. Komunitní centrum sv. Prokopa, Mateřské centrum Prokůpek, Dům sociálních služeb Lukáš, Mléčný bar Bílá vrána, Komunitní centrum Církve bratrské, atd.), kde jsme představili možnosti využívání sociálních médií jako efektivního nástroje komunikace mezi partnery projektu, připravujeme v současné době druhé společné střetnutí projektových partnerů, kde se budeme věnovat strategickému plánování jejich spolupráce pro lepší podporu sociálního soužití na Praze 13 a upevnění konstruktivního sociálního dialogu.

Zároveň pracujeme na webové stránce tohoto projektu, která bude otevřena celé komunitě a bude jak živá, tak interaktivní. Doufáme, že bude graficky zajímavá a Praze 13 prospěšná.

Doba trvání: 2/2011 - 3/2013

Projekt vzniká za podpory Evropské komise.

Koordinátorka projektu: Denisa Udžanová
Telefon: (+420) 296 325 346
E-mail: mise@mkc.czMedia4us

Evropský projekt Media for us too! usiluje o zvýšení povědomí evropské veřejnosti o migraci a migrantech. V rámci projektu proběhnou mediální školení migrantů ze třetích zemí a následně vznikne řada multimediálních výstupů. Hlavním z nich bude několikastránková příloha volně šířeného deníku.

Projekt probíhá ve spolupráci s organizacemi ze sedmi evropských zemí a díky jeho širokému teritoriálnímu záběru věříme, že se podaří povzbudit migranty k jejich plnohodnotnému zapojování do života hostitelských společností a přispět k diskusi o soužití různých kultur na území Evropské unie.

Aktivity projektu:
 • Mediální školení mladých migrantů ze třetích zemí (Program školení)
 • Fotografická soutěž "Koktejl kultur"
 • Autorská produkce mediálních výstupů mladých migrantů (články, fotografie, audio, video)
 • Publikace speciální přílohy deníku METRO v listopadu 2012
 • Mezinárodní konference 4.- 5.12.2012 v Praze
 • Webové stránky projektu www.media4us.cz

Doba trvání: 9/2011 - 2/2013

Projekt vzniká za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Velvyslanectví USA v Praze.

Koordinátorka projektu: Tereza Blahoutová
Telefon: (+420) 296 325 346
E-mail: seminars@mkc.czSystém pracovních kontrol imigrantů v ČR: je třeba inspirace odjinud

Projekt analyzoval systém pobytových a pracovních kontrol přistěhovalců v ČR a kladl si za cíl informovat o systému těchto kontrol i veřejnost. V prvé řadě přinesl sérii článků o systému kontrol pracujících migrantů v ČR a v USA. Dále byly v rámci projektu společně s fotografickou výstavou o životě migrantů organizovány veřejné debaty o systému pracovních kontrol. V závěru projektu vznikla analýza současné situace v dané oblasti v ČR, která se zabývá i návrhem, jak by se měl systém pracovních kontrol změnit, aby se zlepšily pracovní podmínky a práva přistěhovalců.

Doba trvání: březen 2011 - prosinec 2011

Projekt vznikl za podpory Velvyslanectví USA v Praze.

Koordinátorka projektu: Marie Jelínková
Telefon: (+420) 296 325 345
E-mail: migrace@mkc.czMIPEX III (The Migrant Integration Policy Index)

MIPEX III je mezinárodní studie vydávaná organizacemi British Council a The Migration Policy Group, která srovnává státní politiky integrace cizinců v 31 zemích Evropy a Severní Ameriky. Studie posuzuje, zda vlády zajišťují rovná práva i příležitosti všem svým obyvatelům.

Multikulturní centrum Praha je spolu s Člověkem v tísni českým partnerem projektu MIPEX. Jejich role spočívá především v prezentaci výsledků projektu a jejich zasazení do českého kontextu. Multikultrurní centrum Praha se také podílelo na zpracování výsledků projektu.

Výstupy projektu:

Publikaci Migration Integration Policy Index si můžete stáhnout zde

MIPEX III je součástí projektu Outcomes for Policy Change, kofinancovaného Evropským integračním fondem.

Doba trvání: leden 2010 - červen 2011

Koordinátorka projektu: Lucie Trlifajová
Telefon: (+420) 296 325 345
E-mail: visawatch@mkc.czMimořádný grantový program určený na zlepšení postavení pracovních migrantů

Prostřednictvím svého členství v Konsorciu nevládních organizací pracujících s migranty se podílíme na realizaci projektu finančně podpořeného Nadací Open Society Fund Praha v rámci mimořádného grantového programu „ Zlepšení postavení pracovních migrantů“. Jeho cílem je zlepšení koordinace členských organizací Konsorcia a komunikace mezi nimi a zapojení migrantských organizací do Konsorcia a do aktivit neziskového sektoru v oblasti migrace. V rámci realizace cíle projektu jsou posilovány advokační a loby aktivity, včetně posílení hlasu migrantů a jejich organizací zastoupených v Konsorciu na politické úrovni a při oslovování veřejnosti. Současné také dochází k posílení terénní práce zaměřené na pracovní migranty a jejich rodiny v České republice. V průběhu projektu byly vypracovány PODNĚTY KONSORCIA NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ PRACUJÍCÍCH S MIGRANTY V ČESKÉ REPUBLICE K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ VSTUPU A POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ.

Doba trvání projektu: srpen 2010 - prosinec 2010

Projekt probíhá za finanční podpory Nadace Open Society Fond.

Koordinátorka projektu: Petra Zhřívalová
Telefon: (+420) 224 946 635
E-mail: office@konsorcium-nno.cz
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, o.s., Vladislavova 44/10, 110 00, Praha 1.
www.konsorcium-nno.czEvropský integrační portál

Projekt Evropský integrační portál je partnerským projektem Multikulturního centra Praha. Hlavní aktivitou je vkládání informací týkajících se integrace cizinců v ČR na webové stránky integration.eu. Mezi klíčové zprávy patří texty týkající se příkladů dobré praxe, odborné články o integraci, užitečné odkazy i grantové výzvy. Portál slouží k sdílení informací o integraci cizinců v jednotlivých členských státech.

Doba trvání 1. fáze projektu: březen 2010 - říjen 2010
Doba trvání 2. fáze projektu: listopad 2010 - prosinec 2011
Doba trvání 3. fáze projektu: leden 2012 - prosinec 2012

Projekt probíhá za podpory Evropské komise.

Koordinátorka projektu: Lucie Trlifajová
Telefon: (+420) 296 325 345
E-mail: visawatch@mkc.czPodpora udržitelných politik pro integraci cizinců (PROSINT)

Evropský výzkumný projekt Podpora udržitelných politik pro integraci cizinců (PROSINT) byl partnerským projektem Multikulturního centra Praha. Zaměřil se na výzkum integračních politik českého státu, konkrétně na: 1. Integrační opatření v ČR na národní úrovni, 2. Integrační politiky v ČR na lokální úrovni (případová studie), 3. Integrace cizinců na český trh práce. Jednotlivé výzkumné zprávy byly použity pro srovnávací celoevropskou studii, určenou státním a evropským úředníkům.

Doba trvání projektu: leden 2010 - červen 2011

Projekt byl financován Evropskou unií.

Koordinátorka projektu: Barbora Tošnerová
Telefon: (+420) 296 325 345Flexi-In-Security

Cílem projektu bylo dodržování lidských i sociálních práv pracovních migrantů. Členské státy Evropské unie se zavázaly podpořit princip "flexicurity", tedy vyváženosti mezi pružností pracovního trhu ("flexi") a zabezpečením sociálních jistot ("security"). Projekt FLEXI-IN-SECURITY seznamoval se současnou situací pracovních migrantů a praxí v oblasti dodržování lidských a sociálních práv ve vybraných zemí Evropské unie.

Aktivity projektu:
 • Dokumentární reportáže
 • Mezinárodní srovnávací výzkum a informační portál
 • Výstava
 • Debaty a seminář

Výstupy projektu:

Publikace "Flexi-in-security: o situaci pracovních migrantů v době ekonomické krize/ on the situation of labor migrants in time of economic crisis" je zdarma k dostání v kanceláři MKC Praha nebo volně ke stažení
 Flexi-in-security (anglicky) [PDF, 4,9 MB].
 Flexi-in-security (česky) [PDF, 5,4 MB].

Publikace "Integrační politika a cizinci v médiích (sborník příspěvků z konferencí projektu Flexi In Security a MIPEX)" je volně ke stažení
 Sborník FLEXI a MIPEX konference [PDF, 2,1 MB].

Doba trvání projektu: duben 2010 - březen 2011

Projekt vznikl za podpory Evropské komise a Evropské kulturní nadace.

Fima PALEKO zapůjčila palety pro výstavu FLEXI-IN-SECURITY v Praze.

Koordinátorka projektu: Barbora Loudová Stralczynská
Telefon: (+420) 296 325 345Multikulturní Evropa v médiích

Evropský projekt Multikulturní Evropa v médiích byl partnerským projektem Multikulturního centra Praha. Byl zaměřen na novináře, které se snažil podnítit k tomu, aby věnovali více pozornosti tématům migrace, menšiny a multikulturní soužití a informovali o nich vyváženě. Druhým cílem bylo podpořit nevládní organizace zabývající se migrací, aby dokázaly své aktivity lépe prezentovat v médiích.

Aktivity projektu:
 • Výzkum v jednotlivých zemích o podobných již existujících projektech
 • Školení pro novináře a pro NNO
 • Kulaté stoly
 • Mezinárodní konference

Výstupy projektu:

Publikace "Jak pracovat s multikulturními tématy v médiích: Diversity Toolkit", obsahuje DVD a je k dispozici v kanceláři MKC Praha.

Doba trvání projektu: leden 2010 - červen 2011

Projekt vznikl za podpory Evropské komise.

Koordinátorka projektu: Barbora Tošnerová
Telefon: (+420) 296 325 345


Visawatch - jaká je situace na českých zastupitelských úřadech?

Projekt se zaměřil na vízovou politiku České republiky, a to zejména ve vztahu k Ukrajině, Vietnamu a Mongolsku. Jde o významné zdrojové země pro imigraci do České republiky, ve kterých je fungování českých zastupitelských úřadů hodnoceno jako problematické. Důraz byl kladen na analýzu a monitoring situace okolo zastupitelských úřadů v těchto třech vybraných zemích. Cílem projektu bylo zvýšit celkové povědomí o vízové problematice, poukázat na hlavní problémy spojené s vízy, vytvořit prostor pro jejich reflexi, otevřít veřejnou debatu vztahující se k tomuto tématu. Jednotlivé výstupy z projektu jsou publikovány na internetových stránkách www.migraceonline.cz.

Aktivity projektu:
 • Reportáže o aktuální situaci na zastupitelských úřadech ve vybraných zemích
 • Rozhovory se žadateli o vízum, zastupiteli konzulátů, zprostředkovateli, atd
 • Dlouhodobější monitoring situace na zastupitelských úřadech
 • Odborné texty k tématu
 • Blogy
 • Veřejná debata a závěrečná konference

Výstupy projektu:

Publikace "Jaké cesty vedou do Česka? Česká vízová politika a praxe v Mongolsku, Vietnamu a na Ukrajině mezi lety 2007 a 2010"
 Jaké cest vedou do Česka? [PDF, 1,8 MB].

Doba trvání projektu: říjen 2009 - březen 2011

Projekt vznikl za podpory CEE Trust.

Koordinátorka projektu: Lucie Trlifajová
Telefon: (+420) 296 325 345
E-mail: visawatch@mkc.czBridge IT

Evropský projekt Bridge IT byl partnerským projektem Multikulturního centra Praha. Jeho cílem bylo zvýšení informovanosti a výměna příkladů dobré praxe v oblasti integrace cizinců prostřednictvím informačních technologií. Projekt se zaměřil na tři oblasti integrace, a to občanskou společnost, práci a vzdělání. Na projektu se celkem podílelo 25 partnerů z celé Evropy. Hlavním koordinátorem byla Barcelonská univerzita.

Aktivity projektu:
 • Internetová sociální síť - Bridge IT
 • Příručka s příklady dobré praxe integrace cizinců pomocí informačních technologií
 • Manuál jak integrovat cizince pomocí informačních technologií
 • Mezinárodní semináře
 • Národní semináře
 • Závěrečná konference

Doba trvání projektu: prosinec 2008 - prosinec 2010

Projekt vzniká za podpory Evropské komise.

Koordinátorka projektu v ČR: Barbora Tošnerová
Telefon: (+420) 296 325 345


Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci

Projekt se zaměřil na problematiku nelegální pracovní migrace cizinců ze států mimo EU, tedy na cizince, kteří na území České republiky pracují bez či v rozporu s pracovním povolením a/nebo bez povolení k pobytu. Cílem projektu bylo přispět k nalezení inovativních řešení tohoto vážného celospolečenského problému (kdy zjevně dochází k vykořisťování cizinců, ke snižování standardů zaměstnaneckých práv v důsledku dumpingu nelegální pracovní síly, k fiskálním ztrátám státního rozpočtu na daních či nárůstu bezpečnostního rizika), a to kombinací aktivit osvětově informačních, poradenských a lobbyingových. V rámci mezinárodní spolupráce a na základě inspirace z jiných evropských států, především ze Španělska a Portugalska, byly využívány jejich dlouholeté zkušenosti v oblasti inkluze sociálně vyloučených osob.

Výstupy projektu:

Publikaci "Řešení otázek neoprávněného pobytu cizinců - Situace v ČR a ve vybraných evropských zemích" lze zakoupit v nakladatelství Linde.

Doba trvání projektu: červen 2009 - květen 2011

Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Partner projektu:

Koordinátorka projektu: Marie Jelínková
Telefon: (+420) 296 325 345
E-mail: migrace@mkc.czMigrační politika v krizi

Projekt Multikulturního centra Praha a Poradny pro občanství "Migrační politika v krizi" se zaměřil na pracovní migraci v České republice. Jedna z jeho částí se zabývala především rolí zprostředkovatelských agentur při zaměstnávání cizinců na českém pracovním trhu. Druhá část se zaměřila na dostupnost informací na českých ambasádách pro cizince, kteří mají zájem pracovat na českém území. Cílem celého projektu bylo kriticky zhodnotit, jakou roli mají zprostředkovatelské agentury a další instituce při zaměstnávání cizinců v ČR. Důležitou součástí projektu byla medializace celé problematiky v úzké spolupráci s neziskovou organizací La Strada.

Jednotlivé výstupy z projektu jsou k dispozici na internetových stránkách www.migraceonline.cz.

Aktivity projektu:
 • Analýzy zaměřené na vznik a působení zprostředkovatelských agentur a dalších aktérů, kteří mají vliv na zaměstnávání cizinců v ČR.
 • Reportáže o zprostředkovatelských agenturách a články o fungování úřadů.
 • Mezinárodní komparace několika států a jejich systémů fungování cizinecké správy.
 • Mezinárodní komparace zprostředkovatelských agentur.
 • Lokální minisondy, rozhovory a reportáž monitorující vízovou proceduru v zemi původu.
 • Medializace (diskuse, tisková konference, oslovování mediálních opinion leaders).

Doba trvání projektu: květen - prosinec 2009

Projekt vznikl za podpory Open Society Fund.

Partner projektu:

Koordinátorka projektu: Tereza Saková
Telefon: (+420) 296 325 345


Kvalitními informacemi ke kvalitní integraci

Projekt Multikulturního centra Praha "Kvalitními informacemi ke kvalitní integraci" se zaměřil na problematiku integrace cizinců v ČR. Prostřednictvím odborných textů, rozhovorů s cizinci a uspořádáním diskusí a semináře bylo jeho cílem zvýšit informovanost o tomto tématu mezi širší veřejností. Některé výstupy (především rozhovory o zkušenostech cizinců s životem v ČR) byly také publikovány v médiích s celostátním dopadem, jako je například Mladá fronta DNES nebo internetový server aktuálně.cz. Část projektu byla zaměřena na zvýšení informovanosti zdravotnického personálu o problematice cizinců.

Jednotlivé výstupy z projektu jsou k dispozici na internetových stránkách www.migraceonline.cz v sekci Integrace.

Aktivity projektu:
 • Odborné články o integraci, publikované mimo jiné na internetových stránkách www.migraceonline.cz.
 • Investigativní reportáže o problematických aspektech integrace.
 • Rozhovory s cizinci o jejich pozitivních i negativních zkušenostech se začleňováním se do české společnosti.
 • Veřejné debaty a seminář o cizincích a zdravotní péči v ČR.
 • Pilotní sonda mezi zdravotnickým personálem, mapující specifické problémy a potřeby cizinců ve vztahu ke zdravotní péči.

Doba trvání projektu: duben - prosinec 2009

Projekt vznikl za podpory Evropského integračního fondu.

Koordinátorka projektu: Barbora Tošnerová
Telefon: (+420) 296 325 345Prioritní téma FoRS během českého předsednictví: Efektivnost rozvojové spolupráce organizací občanské společnosti

MKC Praha byla partnerem a koordinátorem pracovní skupiny Migrace a rozvoj v rámci projektu Českého fóra pro rozvojovou spolupráci FoRS, které se společně se svými partnerskými organizacemi v ČR, EU i jinde na světě tímto projektem zamýšlelo nad efektivností vlastního působení, vyměňovalo si dobré zkušenosti a pokoušelo se vyjádřit vlastní principy účinnosti pomoci z pohledu občanské společnosti. FoRS využilo české předsednictví k formulaci českého příspěvku ke globálnímu procesu hodnocení efektivnosti, který proběhlo pod koordinací Open Forum for CSO Development Effectiveness (www.cso-effectiveness.org). MKC a pracovní skupina Migrace a rozvoj se v rámci projektu soustřeďovalo na téma remitencí zasílaných migranty z ČR do zemí původu. K tomuto tématu MKC organizovalo společně s Ministerstvem financí ČR seminář "Remitence zasílané z České republiky a jejich rozvojový potenciál" s mezinárodní účastí a se zastoupením státní správy, neziskového i finančního sektoru, zástupců komunit migrantů žijících v ČR či akademické obce (24.2. 2009). Navíc vznikla studie, která byla prezentována na závěrečné konferenci projektu. Další témata projektu zahrnovala rozvojové vzdělávání, dobré vládnutí a demokracie v rozvojové spolupráci, udržitelné technologie pro udržitelný rozvoj, zemědělství a potravinová bezpečnost a další.

Projekt byl podpořen Evropskou komisí, Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Seminář "Remitence zasílané z České republiky a jejich rozvojový potenciál" byl podpořen též Ministerstvem financí a IOM.

Doba trvání projektu: říjen 2008 - prosinec 2009

Koordinátorka projektu: Tereza Rejšková
Telefon: (+420) 296 325 346Czech Made? Proti dvojím standardům a vykořisťování migrantů na pracovním trhu

Projekt "Czech Made?" měl upozornit na vykořisťování zahraničních pracovníků v nejrůznějších odvětvích české ekonomiky. České společnosti běžně používají označení "Czech made" jako známku té nejvyšší kvality. Otazník v názvu projektu poukazuje na skutečnost, že vedle kvality výrobků existuje i kvalita pracovních podmínek, která není vždy stejná pro všechny. Zahraniční pracovníci se v mnoha odvětvích české ekonomiky ocitají v situaci, kdy jsou porušována základní lidská práva a nedodržují se řádné pracovní podmínky. Cílem projektu bylo vyvolat veřejnou debatu prostřednictvím vzájemně se doplňujících šesti modulů (investigativní výzkum, vytvoření informačního portálu, tréninkové semináře, výstava, promítání filmu spolu s veřejnými debatami a lobbying). Debata měla vést k formulování politické strategie, v jejímž rámci by byl zajištěn dostatečný přísun pracovní síly, aniž by byla ohrožena lidská a sociální práva migrujících pracovníků. K debatě přispělo široké spektrum osob od zástupců ministerstev a úřadů práce až po zaměstnavatele cizinců a zástupců přistěhovaleckých komunit.

Investigativní výzkum byl základem celého projektu. V jeho rámci novináři zkoumali aktuální situaci na pracovištích s tradičně vysokým počtem zahraničních pracovníků. Výsledky výzkumu byly publikovány v kulturním týdeníku A2 a jsou zveřejněny i na portálu www.migraceonline.cz. Staly se také podkladem pro výstavu "Czech Made?". Výstava měla seznámit širokou veřejnost s vykořisťováním migrantů prostřednictvím konkrétních životních příběhů a dát tak anonymním cizincům tvář. Veřejnost se dále mohla zúčastnit některé z pěti veřejných debat, které se zabývaly nejrůznějšími aspekty problematiky pracovní migrace. Vedle veřejných debat proběhlo také šest jednodenních tréninkových seminářů pro zaměstnance úřadů práce, zaměstnavatele cizinců a pro zástupce cizinecké policie. Semináře poskytly praktické informace a pomoc při legálním zaměstnávání cizinců bez porušování jejich důstojnosti. Důležitým modulem projektu byl lobbying u politiků a zástupců ministerstev založený na legislativních analýzách, terénním výzkumu novinářů a informacích z informačního portálu. Projekt spočívající ve spojení výzkumných a žurnalistických aspektů měl vést ke konkrétním zlepšením pracovních podmínek migrujících pracovníků.

Průběžná zpráva o stavu projektu "Czech Made? Proti dvojím standardům a vykořisťování na českém pracovním trhu je k dispozici zde.

Výstupy projektu:

Publikace "CzechMade? Výstava komiksů o práci cizinců" je k zakoupení v kanceláři MKC Praha nebo internetovém knihkupectví Kosmas. Cena: 130 Kč.

Doba trvání projektu: leden 2008 - květen 2009

Projekt byl podpořen Evropskou komisí a Evropskou kulturní nadací.

Partneři projektu:
Sdružení redaktorů a spolupracovníků A2 kulturního týdeníku, o.s.
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, o.s.

Koordinátorka projektu: Barbora Stralczynská
Telefon: (+420) 296 325 346Zvyšování povědomí o rozvojové problematice v regionech

Multikulturní centrum Praha se jako partner Charity Česká republika podílelo na projektu "Zvyšování povědomí o rozvojové problematice v regionech". Zvyšovat informovanost o této problematice se projekt snažil dvěma způsoby. Zaprvé pomocí původních kurzů určených učitelům druhého stupně základních škol prosazoval vzdělávání o rozvojové problematice ve školách v osmi regionech České republiky a pomohl školám zprostředkovat partnerské projekty se školami v rozvojových zemích. Zadruhé informoval širší veřejnost pomocí článků o daných tématech na webovém portálu www.migraceonline.cz, se zvláštním zřetelem kladeným na téma migrace a rozvoje.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci programu "Actions to raise public awareness of development issues in Europe".

Doba trvání projektu: prosinec 2007 - prosinec 2009

Koordinátorka projektu: Tereza Rejšková
Telefon: (+420) 296 325 346Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci

Projekt Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci měl za cíl zvyšovat veřejné povědomí a otvírat veřejnou diskuzi o tématu regularizace nelegální migrace jako pracovního nástroje pro potírání problémů, které jsou přímo spojeny s neregulérní migrací v Evropě a zejména v české společnosti. Projekt se zaměřil na posílení práv neregulérních migrantů. Důraz byl kladen na práva, která se týkají přístupu ke zdravotní péči a práva na rodinu a osobní život neregulérních migrantů usazených v České republice skrze navrhování systémových a konkrétních změn migrační politiky a legislativy.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Partneři projektu:
Člověk v tísni
Poradna pro uprchlíky
Poradna pro občanská/občanská a lidská práva

Doba trvání projektu: červen 2007 - červen 2008

Koordinátorka projektu: Marie Jelínková
Telefon: (+420) 296 325 346
E-mail: migrace@mkc.czNe o nás bez nás: Přenášení debaty o pracovní migraci do zemí původu

Tento projekt užíval metodu akcí pro veřejnost, které jsou často spojeny s uměním a kterým je pomocí silné propagace zajišťována co nejširší pozornost společnosti. Projekt usiloval o stimulaci diskuse o pracovní migraci ve východním Slovensku, protože jde o region, který je sice marginalizovaný a nachází se na nové vnější hranici EU, ale zároveň je nejdůležitějším zdrojem zahraničních pracovníků pro český pracovní trh.

V rámci projektu proběhly tyto akce:
 • fotografická výstava "Práce je jinde/Work is Elsewhere" - Liptovský Mikuláš (20. září - 14. října 2007). Výstava bude organizována jako součást "Margin Photography Conference" www.theiprn.org.
 • fotografická výstava "Práce je jinde/Work is Elsewhere" - Košice (listopad 2007)
 • konference o pracovní migraci - Košice (listopad 2007)
 • vznikla nová řada blogů, jejichž autoři jsou samotní migranti a experti na danou problematiku (www.migrationonline.cz/blogs)
 • vznikla série odborných článků na serveru www.migraceonline.cz
 • realizace veřejných diskusí, které proběhly v knihovně Multikulturního centra Praha, Vodičkova 36 (Palác Lucerna)
Partneři:
Progresivné forum (Proforum)
Plotki
Dom fotografie

Projekt byl financován Evropskou kulturní nadací (European Cultural Foundation).


Koordinátor projektu: Ian Cook
Telefon: (+420) 296 325 346Práce je jinde/Work is elsewhere - Debata o mobilitě ve střední Evropě

V tomto projektu usilovalo Multikulturní centrum Praha a jeho partnerské organizace o podnícení diskuse o pracovní mobilitě ve střední Evropě. Uskutečněn byl v rámci Evropského roku mobility pracovníků a podporován Evropskou unií (Directorate General, Employment and Social Affairs). Cílem bylo obrátit pozornost veřejnosti na možné výhody i cenu pohybu pracovních sil a na existenci právních, kulturních a ekonomických překážek. Součástí kampaně byla velká fotografická výstava (v Praze, Ostravě a Berlíně), malá výstava na úřadech práce, portál o mobilitě, kurzy na vysokých školách a další aktivity.

Hlavní otázky:
A. Síly, které mobilitu pohání

Jakou motivaci mají lidé, kteří se rozhodnou opustit svůj domov kvůli zaměstnání? Mají tito lidé na výběr? Jak jejich rozhodnutí ovlivňuje jejich domácí prostředí? Je cena, kterou za takové rozhodnutí platí, adekvátní, tj. převažuje prospěch z tohoto rozhodnutí?

B. Překážky kladené mobilitě

S jakými právními, ekonomickými a kulturními překážkami se migranti střetávají doma a v novém prostředí? Jak se s těmito překážkami vyrovnávají?

C. Mobilita a identita

Pracovní migranti jsou součástí dvou odlišných sociálních prostředí - místa, kde je jejich domov a místa, kde pracují. Velmi často se sociální statut migranta na těchto dvou místech radikálně liší. Jak se pracovní migranti vyrovnávají s odlišným sociálním prostředím? Jakým způsobem si udržují kontakt s domovem?

Projekt se snažil představit tyto problémy veřejnosti v několika rovinách, a to tak, aby měl co nejširší společenský dopad. V rámci kampaně se využívaly kromě médií i výtvarné-vizuální prostředky (fotografie). Od června do září 2006 třicet dva novinářů a fotografů z osmi zemí včetně České republiky mapovalo konkrétní příběhy 16 pracovních migrantů z celé Evropy. Strávili s nimi několik měsíců, byli s nimi na cestách, při práci i doma. Během listopadu 2006 byly příběhy těchto lidí představeny v českých médiích a na velké fotografické výstavě v Praze. Výstava byla putovní a během roku 2007 pokračovala v Berlíně, Lipsku, Ostravě a několika dalších českých městech.

Výstava

Mezinárodní výstavy fotografií se účastnilo 16 fotografů z osmi zemí včetně České republiky. Tématem výstavy byly portréty konkrétních lidí, kteří kvůli práci cestují po zemích Evropské unie. Kurátory projektu byli prof. Pavel Dias (FAMU) a Stephanie Endter (Berlin). Záměrem výstavy bylo prezentovat tyto fotografie ve veřejném prostoru tak, aby téma oslovilo co nejvíce lidí. Stejně jako se „migranti“ vydávají na cestu za prací (autobusem, vlakem, letadlem), se i vlaková či autobusová nádraží, letiště stávají metaforou této cesty. Charakter výstavy organicky zapadá do těchto pro veřejnost „otevřených“ prostor a proto byly právě zde fotografie prezentovány. V Praze výstava proběhne od 22.11-21.12.2006 na Hlavním nádraží, v Berlíně od 1.3.-31.3.2007 na hlavní křižovatce metra Alexanderplatz.

Výstupy projektu:

Publikace "Práce je jinde", je k dispozici v kanceláři MKC Praha.

Oficiální partneři:
 • Rejs e.V. (časopis Plotki)
 • FAMU, katedra fotografie
 • Ostravská univerzita, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
 • EURES Česká republika (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
 • Poradna pro občanství/občanská a lidská práva
 • Další partneři:
 • Fakulta humanitních studií
 • Univerzita Karlova


 • Tento projekt byl podpořen Evropskou unií (DG zaměstnanost a sociální záležitosti).

  Koordinátor projektu: Jakob Hurrle
  Telefon: (+420) 296 325 349
  E-mail: research@mkc.cz  Workshop o migraci ve střední a východní Evropě, 25.– 27. srpna 2005

  Multikulturní centrum Praha uspořádalo ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy třídenní seminář o migračních procesech ve střední a východní Evropě, který se konal v Praze Jinonicích od 25. do 27. srpna 2005. Zúčastnilo se ho 100 odborníků a dalších zájemců z akademické sféry, nevládních organizací a veřejné správy z Běloruska, Bulharska, České republiky, Maďarska, Moldávie, Německa, Polska, Rumunska, Slovenska, Ukrajiny a dalších zemí. Výstupy z workshopu budou zpracovány do elektronické publikace na začátku roku 2006. Platformou pro další spolupráci účastníků a jejich diskusi o migračních otázkách ve střední a východní Evropě budou internetové stránky www.migrationonline.cz. Uskutečnění akce bylo možné díky podpoře z programu East East Nadace Open Society Fund Praha a české pobočce UNHCR.

  Program workshopu na www.migrationonline.cz/workshop 

  Koordinátor projektu: Marek Čaněk, Eva Burgetová  Nové výzvy v mezinárodní migraci – dva semináře o migraci (2003-2004)

  Náplní projektu Nové výzvy v mezinárodní migraci, podpořeného v rámci programu East – East Nadací Open Society Praha, bylo navázání spolupráce s Moldavskem.

  Díky projektu proběhly dva semináře, jeden v České republice a jeden v Moldavsku, které umožnily setkání odborníků, pracovníků státní správy, zástupců nevládních organizací a dalších zainteresovaných osob na poli azylové a migrační politiky.
  První fáze projektu se uskutečnila v listopadu roku 2003 v České republice. Program dvoudenního semináře s názvem Nové výzvy v oblasti migrace byl sestaven tak, aby účastníkům poskytl ucelený obraz o azylové a migrační politice v Moldavsku a České republice. Druhá fáze projektu spolupráce proběhla v Moldavsku v dubnu 2004. Moldavská strana uspořádala čtyřdenní seminář s názvem The civil society Initiative in the Managing of the Migration Flow, kterého se účastnili zástupci českých organizací zabývajících se migranty a cizinci. Vzájemné seznámení a předání zkušeností vedlo k jejich lepší informovanosti o aktuální situaci a nejčastějších problémech druhé strany. Účast odborníků a zástupců státní správy by ve svém důsledku mohla přispět k přijetí žádoucích legislativních změn.

  Realizátorem projektu spolupráce s Moldavskem v rámci programu East – East OSF Praha bylo Multikulturní centrum Praha, partnerem byla Mezinárodní organizace pro migraci (IOM Praha).

  Koordinátorka projektu: Hana Kabeleová  Mezinárodní migrace a Česká republika (2002)

  Výzkum i závěrečná zpráva, vytvořené na zakázku nadace Open Society Fund Praha, se zaměřily zejména na zjištění stávající situace v oblasti institucionální asistence a regulace mezinárodní migrace v ČR. Závěr zprávy obsahuje návrhy, jak dosáhnout pozitivních systémových změn v jednotlivých oblastech mezinárodní migrace. Výzkum byl ukončen v únoru 2002, plná verze výzkumné zprávy je zájemcům k dispozici v knihovně MKC Praha.

  Autoři analýzy: Mgr. Kateřina Březinová, Mgr. Jan Černík, PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.