Drobečková navigace: Úvodní stranaAktivity > Knihovny pro všechny

Knihovny pro všechny

Knihovny pro všechny - Evropské strategie pro multikulturní vzdělávání

Libraries for AllMKC Praha navázalo na tradici multikulturních projektů pro veřejné knihovny a stalo se partnerem projektu Knihovny pro všechny - Evropská strategie v multikulturním vzdělávání. Do projektu se zapojily další neziskové organizace ze tří evropských zemí - Německo, Rakousko a Švédsko.

Cílem projektu Knihovny pro všechny byla mezinárodní spolupráce čtyř evropských knihoven - vždy jedné z každé partnerské země. Ve spolupráci s vybranými veřejnými knihovnami byla mimo jiné realizace místních aktivit. Primárně se však projekt zaměřil na přizpůsobení knihovních služeb potřebám imigrantů navštěvujících místní knihovnu a rozšíření nabídky jejích služeb o další, které imigrantům pomohou se do většinové společnosti snáze začlenit.

V průběhu dvouleté spolupráce vznikly samostatné projektové internetové stránky www.librariesforall.eu určené jak knihovníkům a informačním pracovníkům, tak zájemcům o obor z širší veřejnosti, proběhl cyklus seminářů pro knihovníky, vznikla publikace s teoretickým návodem, jak vytvořit multi kulti prostředí ve veřejných knihovnách, a ve spolupráci s lokálním partnerem také program, který ukázal ostatním knihovnám, jak postupovat v praxi. Průbě po celou dobu sledovala mini rada složená z odborníků na problematiku knihovnictví a informačních služeb, migrace a samozřejmě příslušníků menšin žijících v České republice.

Regionální zpráva z projektu  zde [PDF, 601 kB].

Foto prezentace projektu  zde [PDF, 980 kB].

Prezentace fotek z vernisáže Můj domov  zde [PPT, 1,9 GB].

Partneři projektu:

Lokální partner projektu:

Projekt byl realizován za podpory Evropské komise.

Termín realizace: říjen 2008 - říjen 2010
Koordinátorka projektu: Barbora Loudová Stralczynská

Libraries for AllKnihovna jako brána k integraci cizinců v EU

Cílem projektu bylo vytvořit ve veřejných knihovnách prostor pro integraci cizinců, kde by probíhal vzájemný a nepřetržitý kontakt mezi imigranty a místní komunitou, a to i po skončení projektu. Proto byla v jeho rámci zpracována strategie veřejných knihoven umožňující snazší integraci cizinců a imigrantů v zemích EU prostřednictvím vzdělávací a informační nabídky v knihovnách.
Na počátku projektu proběhl výzkum osvědčených modelů v západoevropských zemích (Dánsko, Německo, Nizozemí), na jehož základě vznikl obecný strategický materiál, který měl veřejným knihovnám poskytnout vodítka a souhrn pravidel pro jejich integrační aktivity. Pět vybraných knihoven z České republiky a z Polska mělo možnost si s pomocí domácích i zahraničních konzultantů vytvořit vlastní strategický plán a pilotně některou z plánovaných akcí uspořádat.

V rámci většího zapojení jak zainteresovaných skupin (samospráva, spolky, atd.), tak širší veřejnosti proběhnly v regionech ČR a Polska informační semináře, na něž v závěru projektu navázaly tzv. diseminační semináře shrnující průběh a výsledky projektových aktivit. Rovněž zde byla prezentována publikace, která je hlavním výstupem projektu.

Projekt Knihovna jako brána k integraci cizinců v EU byl podpořen z dotačního programu EU INTI - Pilot Projects on integration of third country nationals, který si klade za cíl podporu integrace občanů třetích zemí v zemích členů EU. Program podporuje rozvoj nových integračních modelů, šíření příkladů dobré praxe na poli integrace a vytváření sítí na úrovni EU. V roce 2004 byl Evropskou komisí vyhlášen program INTI poprvé pro nové členské země. Celkem bylo podáno 157 žádostí, z České republiky uspěly 3 projekty.

Partneři projektu:

Realizace projektu: květen 2005 - listopad 2006.
Koordinátorka projektu: Jitka Štefková

Rozmanitost do knihoven

Od roku 2002 jsme realizovali v českých knihovnách projekt nazvaný Rozmanitost do knihoven, jehož cílem bylo vytvořit ve veřejných knihovnách jedinečný prostor k setkávání rozmanitých kultur. Domníváme se totiž, že veřejné knihovny sehrávají významnou úlohu v rozvoji a kultuře místní občanské společnosti a je třeba dále posilovat jejich roli informačního, vzdělávacího a kulturního centra pro všechny obyvatele.

Během prvních tří ročníků projektu obdrželo 500 veřejných knihoven z celé ČR zdarma několik knížek s multikulturní tématikou. Díky tomu si mohli čtenáři ve svých knihovnách půjčit knížky, které informují o historii, současnosti, zvycích a tradicích rozličných kultur, etnických skupin a národnostních menšin nebo se věnují aktuálním tématům multikulturní společnosti.

Ve spolupráci s veřejnými knihovnami jsme připravili v knihovnách doprovodné kulturní pořady či interkulturní dílny pro děti o etnických skupinách a národnostních menšinách žijících v České republice, dále výtvarnou a literární soutěž pro děti, která vedla děti k zamyšlení o rozmanitosti kultur.
Věnovali se také vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků veřejných knihoven, kterým byla určena regionální školení a mezinárodní konference.
V roce 2004 jsme vytvořili internetové stránky o multikulturalitě, multikulturní literatuře a knihovnictví.

Projekt Rozmanitost do knihoven byl v letech 2002-2004 součástí kampaně Spolu proti rasismu financované Úřadem vlády ČR.

Koordinátorka projektu: Barbora Hořavová